Het college van b & w wil de rioolheffing die wordt betaald door gebruikers/huurders van panden voortaan heffen bij de eigenaren.  Maar wat zijn daarvan de gevolgen? Heeft het college dat voldoende onderzocht? De PvdA vindt van niet en wil nader onderzoek.

Wie gaan minder betalen, wie meer?

Huurders met een laag inkomen merken hier niets van omdat de rioolheffing bij de laagste inkomensgroepen nu wordt kwijtgescholden. Jaarlijks gaat dit om € 113.000.  Huurders met een gemiddeld of hoger inkomen gaan er per jaar iets meer dan € 200 op vooruit. Dat geldt voor huurders in het middensegment en in de vrije sector. Voor de eigenaren/bewoners is er een kleine verhoging via de ozb.  B & w houdt aan de hele operatie €113.000 over.

Eigenaren/verhuurders zullen bij elkaar zo’n € 800.000 extra moeten betalen,  dat is het geld dat nu door de huurders wordt betaald. En van die 8 ton moeten de woningcorporaties zo’n € 520.000 betalen. B & w hebben niet onderzocht wat dit voor gevolgen kan hebben.

Geld zat?

Je hoort wel eens dat DE corporaties stinkend rijk zijn en ruimte zat hebben voor extra investeringen in sociale woningbouw, woningverbetering, verduurzaming of energietransitie. In Voorschoten valt dat tegen. In Voorschoten hebben de corporaties de komende jaren een extra financiële ruimte van 8 miljoen (cumulatief, dus niet jaarlijks). Dat lijkt veel, maar is het niet als je jaarlijks een half miljoen extra moet betalen. Ter vergelijking: in Leiderdorp is er 84 miljoen, in Wassenaar 15 miljoen en zelfs in Zoeterwoude met veel minder woningen 19 miljoen. 

Wat wil Voorschoten?

Er is een breed gevoel dat we moeten investeren in meer sociale woningen voor jongeren en voor minder draagkrachtigen. Dat we meer woningen nodig hebben voor starters en voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen. Ook over de noodzaak van verduurzaming van bestaande (huur)woningen bestaat eigenlijk geen verschil van mening.

Om dat te kunnen realiseren zijn de corporaties niet de enige, maar wel belangrijke partners. Cijfers laten zien dat de corporaties in Voorschoten niet ‘stinkend rijk’ zijn. Mag worden verondersteld dat zij in staat zijn jaarlijks én  €520.000 extra te betalen voor de rioolheffing, én fiks te investeren in sociale woningbouw, woningen voor starters en senioren, en daarenboven te investeren in verduurzaming en energietransitie in hun bestaande woningaanbod?

De cijfers roepen twijfel op, b & w hebben nog helemaal niet gesproken met de corporaties en er ligt een voorstel waarvan de gevolgen niet kunnen worden overzien. Daarom roept de PvdA op tot uitstel van de besluitvorming.

 
Back To Top