Op 9 juli praat de gemeenteraad met B&W over de speerpunten van beleid in de komende jaren. Waar richten we ons op? Hoe doen we dat dan? Hebben we er geld voor? Eén van de uitdagingen gaat over een levendig centrum. Belangrijk voor een vitaal Voorschoten en belangrijk voor werkgelegenheid.

Lees verder...

Op initiatief van de PvdA heeft de gemeenteraad op 14 mei met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd Voorschoten aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’: een groep van meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën en gemeenten die gezamenlijk het kabinet oproepen om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder...

Na het aftreden van wethouder Lamers op 5 maart j.l. lazen we in een persbericht van GroenLinks en in de media dat er te weinig steun in de Voorschotense gemeenteraad zou zijn voor ingrijpende keuzes op het gebied van milieu, energietransitie en verduurzaming. Maar hoe kan dat worden gezegd als de gemeenteraad hierover nog helemaal geen plannen van het college heeft ontvangen? Is het de Raad die de wethouder in de steek heeft gelaten of is het de coalitie van VVD, GroenLinks en D66?

Lees verder...

Op 5 maart meldt wethouder Cramwinckel in het Leidsch Dagblad dat de onderhandelingen over verkoop gaande zijn. De intentie is om eruit te komen, aldus de wethouder, maar dat is nog niet zeker. De eigenaar van Floris V neemt hier een voorschot op en plakt op de deur: “In verband met de voorbereidingen voor de renovatie van het Ambachts- en Baljuwhuis en de verbouwing van ons restaurant tot Boutique hotel Floris V, zijn wij voor onbepaalde tijd gesloten”. Een poging voldongen feiten te creëren, aldus de PvdA.

Lees verder...

Er is niet alleen behoefte aan meer woningen, maar ook aan meer variatie in woningtype. Wouter Bos, voorzitter van de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’, voorspelt dat “ouderen in de toekomst meer moeten bijdragen aan aangepaste leefomstandigheden. Over tien jaar zijn er zoveel ouderen dat een op de vier Nederlanders in de zorg moet werken. We moeten bedenken hoe we minder een beroep doen op betaalde krachten. Dat kan als mensen vaker voor zichzelf en voor elkaar zorgen”.

Lees verder...

De afgelopen weken leek het dat het college van B&W een besluit had genomen om nieuwe horeca in de Voorstraat 38 toe te staan. In de vergadering van de gemeenteraad van 12 december bleek dat dit niet zo te  zijn. Het college heeft alleen besloten de aanvraag voor een nieuwe horecavoorziening in behandeling te nemen.   

Lees verder...

Eind 2018 besloot is besloten tot het invoeren van kostendekkende en dus veel hogere tarieven voor de  huur van gemeentelijke accommodaties door verenigingen. Deze verhoging moest plaatsvinden omdat Voorschoten anders in strijd met landelijke regels zou zijn.  Tegelijkertijd is besloten verenigingen hiervoor financieel te compenseren. De invoering van de huurverhoging is 1 januari 2020, maar de verenigingen zitten in onzekerheid en zijn ongerust. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Cramwinckel.

Lees verder...

Op 7 november is de begroting 2020 vastgesteld. In de gemeenteraad waren veel positieve verhalen over de begroting. De fractievoorzitter van de PvdA, Ad de Graaf,  deelt die niet. Bij belangrijke onderwerpen zoals (sociaal) wonen en energietransitie is weinig voortgang, terwijl de ambities hoog waren. Ook in financieel opzicht zijn wij kritisch. Klopt het wel dat de begroting structureel sluitend is als het eigen vermogen de komende jaren met 6 miljoen daalt en de schulden toenemen?

Lees verder...

De raadsvergadering van 3 oktober 2019 kreeg een mooi einde. Uiteindelijk werd unaniem ingestemd met een motie ingediend door de PvdA en ondersteund door de hele oppositie om voorlopig geen besluiten te nemen die leiden tot meer horeca in de Voorstraat. Eerst moeten de effecten worden afgewacht van de maatregelen die het evenwicht moeten herstellen tussen het wonen, het werken en het recreëren in deze straat.

Lees verder...