Hoe staat het met de sanering van de bodem onder de Zilverfabriek? De PvdA wil meer informatie hebben. Foto | pr

Voorschoten - (ingezonden persbericht) De bodem en het grondwater onder de voormalige Zilverfabriek in Voorschoten zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. Dit probleem is al vele tientallen jaren bekend. Eind van de jaren tachtig werd naar de toenmalige inzichten besloten tot een beleid van “containment”. Dat houdt in: tegengaan dat de vervuiling zich verder verspreid. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken gedaan.

De laatste jaren zijn er allerlei (juridische) discussies geweest over een sanering en over de daarbij te hanteren methode. De huidige eigenaar van de voormalige Zilverfabriek is Amex. De eigenaar van het naastgelegen landgoed Beresteijn (Amvest) en de eigenaar van Krimwijk II ( Park Allemansgeest C.V.) hebben juridische procedures gevoerd. Discussie was er over de saneringsmethode in relatie tot de mogelijke mate van verspreiding van de vervuiling via het grondwater.

Sanering
Op 21 september 2016 heeft de Raad van State als hoogste bestuursrechter besloten dat de huidige eigenaar Amex kan beginnen met het proces van aanbesteding. Het saneringsplan van Amex is van rechtswege ingegaan op 16 juli 2016. Dit houdt in dat er toestemming is gegeven voor een sanering met een biologische aanpak.

Financiën
De fractie van de PvdA stelt een groot aantal vragen aan het college van B&W. De PvdA wil weten wat de stand van zaken is, wat de formele en informele positie van de gemeente is, mede in relatie tot bijvoorbeeld de volksgezondheid en de financiën. De gemeenteraad heeft in de huidige collegeperiode voor zover bekend geen enkele informatie ontvangen over dit probleem. De PvdA wil weten of de gemeente in de komende jaren ja of nee geld moet reserveren voor een bijdrage aan de sanering en zo ja, hoeveel. Deze vraag klemt te meer omdat deze week de gemeente onder financieel toezicht van de provincie is komen te staan. Ook is de vraag of het Rijk een bijdrage levert. Het Rijk besteed naar schatting in de periode 1997-2023 ruim 19 miljard euro. Komt deze sanering ook in aanmerking voor een landelijke en/of provinciale bijdrage ?

Gevolgen
De PvdA wil ook weten of het uit te voeren saneringsplan gevolgen heeft in ruime zin voor de omgeving van de voormalige Zilverfabriek en voor het verkeer en welke maatregelen de gemeente denkt te nemen in het belang van de Voorschotense samenleving. De PvdA hoopt dat uit de beantwoording van de vragen zal blijken dat het college en de ambtelijke organisatie deze bodemsanering goed volgen. De gemeenteraad heeft als controlerend orgaan tot nu toe echter geen informatie ontvangen en dat moet veranderen.

Henk Overbosch: “Het wordt tijd dat de gemeenteraad en de bevolking beter geïnformeerd worden over de stand van zaken van de bodemsanering voormalige Zilverfabriek. De belangen van omwonenden, andere grondeigenaren en de gemeente zelf zijn groot. Ook willen wij weten of er risico’s zijn voor de volksgezondheid.” 

 
Back To Top