De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Het Voorschotense college kijkt met voldoening terug in de jaarrekening over de afgelopen vier jaar. Het grootste deel van het collegeprogramma is verwezenlijkt. Voorschoten sluit het boekjaar 2013 af met een saldo van €523.474, - positief (waarvan € 0,5 mln bestaat uit een correctie op de zogeheten startersleningen).

De gemeente is de eerste overheid; de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. De gemeenten krijgen er een aantal belangrijke nieuwe taken bij op het gebied van de (uitvoering van de) sociale zekerheid en het jeugdbeleid. Decentralisatie van taken gaat veelal gepaard met kortingen op de budgetten. De nieuwe taken bij gemeenten vragen om professionalisering en verdergaande specialisatie.

Voorschoten: Beste woongemeente van Zuid-Holland
Het weekblad Elsevier heeft onderzocht wat de beste plek in Nederland is om te wonen, werken en recreëren. De gemeente Voorschoten is in 2013 geëindigd op de eerste plaats als beste gemeente in de provincie Zuid-Holland. Als gemeenschap scoort Voorschoten op ‘samenhorigheid van de bevolking’. En meer dan 3000 inwoners zetten zich in als vrijwilliger voor onze medemens.

Werkorganisatie Duivenvoorde: Ambtelijke samenwerking Voorschoten Wassenaar
De samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar heeft geleid tot samenvoeging van de ambtelijke organisaties. Sinds 1 januari 2013 is nieuwe Werkorganisatie Duivenvoorde van start gegaan wat leidt tot een organisatie die sterker, beter en goedkoper is.

Samenvoeging Sociale Dienst
Verder zijn op 1 januari 2012 de gemeentelijke Sociale Diensten van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samengevoegd en ondergebracht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

RijnlandRoute
Veel tijd en energie is gestoken in de discussie over de inpassing van de RijnlandRoute. En met succes. Eind 2012 heeft de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland besloten dat de RijnlandRoute in een volledig geboorde tunnel van ongeveer 2280 meter onder Voorschoten wordt aangelegd. Op deze manier zorgt de weg voor zo min mogelijk overlast, worden negatieve gevolgen voor het milieu geminimaliseerd, wordt Voorschoten niet in tweeën gesplitst en worden woningen, bedrijven, sportpark Adegeest en volkstuinen gespaard.

Grondexploitaties (Grexen)
Van de projecten mét een grondexploitatie zijn in de afgelopen collegeperiode Krimwijk II en het Van der Hoevenpark afgesloten met een positief resultaat van ruim € 2 miljoen. De projecten Deltaplein en Dobbewijk bevinden zich in de uitvoeringsfase. De Duivenvoordecorridor is in de voorbereidingsfase waarbij nu de nadruk ligt op de ontwikkelstrategie.

Invoering 3 Decentralisaties
Gemeenten worden met de overheveling van taken in het kader van de nieuwe WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning en haar inwoners. De beoogde invoeringsdatum van de jeugdwet, de (nieuwe) Wmo en de participatiewet is 1 januari 2015. Voorschoten bereidt zich hier grondig op voor.

Veilige en leefbare gemeente
Uit objectieve cijfers van de politie en uit de meting van de veiligheidsbeleving (Veiligheidsmonitor) blijkt dat Voorschoten een veilige gemeente is en dat dit ook zo wordt beleefd. De ambitie is dat Voorschoten, zowel objectief als subjectief, een veilige en leefbare samenleving is en blijft.

Afspraken met jeugd
Met partners van jeugd en veiligheid was er in 2013 veel ad-hoc overleg over het samenscholings-verbod vanwege structurele jeugdoverlast in het Burgemeester Berkhoutpark. Er zijn gesprekken geweest met omwonenden en jongeren over verantwoordelijkheden, verwachtingen en gedrag en zijn er wederzijdse afspraken gemaakt. De gemeente is tegemoetgekomen aan een wens van onze jongeren voor een eigen plek in de openbare ruimte. Het ‘teerveldje’ bij De Vliethorst is opgeknapt en er is een schuilmogelijkheid gemaakt. Een tweede hangplek wordt ingericht nabij het Burgemeester Berkhoutpark. Het aantal meldingen over jeugdoverlast is licht afgenomen.

Betere dienstverlening
De kwaliteit van dienstverlening naar de burgers toe is verbeterd. In 2013 is een geheel nieuw klantcontactcentrum (KCC) ingericht. Eén callcenter draait nu voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Vragen van inwoners worden zoveel mogelijk aan de voorkant afgehandeld. De mogelijkheid om 24/7 digitaal producten bij de gemeente af te nemen is in 2013 belangrijk verruimd.

Goede scholen met ruime speelplaatsen
Bij de start van de coalitie in 2010 was het doel dat in 2020 alle scholen beschikken over goed uitgeruste schoolgebouwen met ruime speelplaatsen in een groene omgeving. Deze doelstelling is vier jaar later, anno 2014, gerealiseerd. In 2013 zijn het nieuwe schoolgebouw van de basisschool De Regenboog, de uitbreiding van de basisschool Emmaus en de aanpassing van het schoolgebouw in Starrenburg (VOS) tot stand gekomen. De nieuwe gebouwen van de Krimwijkschool en de basisscholen ‘Het Kompas’ en ‘De Vink’ waren al gerealiseerd. Alle nieuwbouwscholen zijn nu gereed met voldoende speelplaatsen. Ook is er extra aandacht besteed aan een groene inpassing van de gebouwen.

Gemeente en ondernemers
Voorschoten krijgt een steeds ondernemersvriendelijker klimaat met minder regeldruk. Er zijn in 2013 bedrijfscontactfunctionarissen aangesteld. Deze bedrijfscontactfunctionarissen zoeken actief en met oog voor de belangen van de ondernemers het contact met het bedrijfsleven op. Zij zijn eerste aanspreekpunt en vraagbaak. Ook het digitale ondernemersloket draagt bij aan intensiveren van wederzijds contacten en het uitwisselen van informatie. Zo weten ondernemers elkaar en de gemeente beter te vinden, wat heeft geleid tot concrete resultaten.

Deltaplein
Na realisatie van het woonwinkelcomplex met de garage van Albert Heijn in 2010 wordt ook de zuidkant van het centrum versterkt en verfraaid met een woonwinkelcomplex. In 2013 is het bestemmingsplan ‘Deltaplein’ vastgesteld en is de omgevingsvergunning afgegeven. De start van de bouw is in 2014, naar verwachting is de oplevering van winkelruimte en garage eind 2015 en de woningen in 2016.

Dobbewijk
In 2013 is gestart met de aanleg van nieuwe infrastructuur in de Dobbewijk. De rondrijroute zorgt straks voor adequate bereikbaarheid van de bestaande bedrijven en voor ontsluiting van nieuwe bedrijven, die zich gaan vestigen op de terreinen ten westen van de spoorlijn Den Haag-Leiden.  In 2013 is ook gestart met de verkoop van de kavels op het voormalige defensieterrein. Door de herontwikkeling in de Dobbewijk wordt wonen en werken gescheiden en kunnen de bewoners rustig en veilig wonen en krijgt de werkgelegenheid van Voorschoten een belangrijke impuls.

Duivenvoordecorridor
Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de eerste stappen gezet tot herstel van het oorspronkelijke groene landschap met een beperkte vorm van recreatie in de Duivenvoordecorridor. Hiervoor is uitkoop en sanering van tuinbouw nodig: ‘Glas voor Gras’. Als kostendrager biedt het bestemmingsplan Buitengebied drie uitwerkingsgebieden in Voorschoten waar woningbouw mogelijk is: Haagwijk (in eigendom van de Stichting Duivenvoorde) en de locaties Roosenhorst en Noortveen. De gemeente voert actief grondbeleid om de gewenste functieverandering mogelijk te maken.

Financiële toekomst
De gemeenten krijgen er een aantal belangrijke nieuwe taken bij op het gebied van de Wet Werken naar Vermogen, de AWBZ en de Jeugdzorg. Decentralisaties van taken gaan veelal gepaard met kortingen op de budgetten. Dit vergroot wel de druk op het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De realisatie moet in de komende nieuwe raadsperiode ook geëffectueerd worden.

De Jaarrekening Voorschoten 2013 is te downloaden via www.voorschoten.nl. Ook ligt dit document ter inzage bij het KlantenContactCentrum van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 25.