Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2021. Dat is een document van het college B&W waarin staat wat hij belangrijk vindt, waarvoor geld wordt vrij gemaakt en waarvoor niet. Belangrijke voorstellen van de oppositie zijn terzijde geschoven. “De coalitie van GroenLinks, D66 en VVD maakt andere politieke keuzes”,  aldus Ad de Graaf (PvdA). “Jammer omdat het belangrijke onderwerpen zijn die veel burgers direct raken”.  

Na twee jaar komt B&W binnenkort met een milieubeleidsplan. Daarin komt te staan welke bijdrage we in Voorschoten kunnen leveren aan energietransitie en duurzaamheid, en hoe dat door de gemeente kan worden gestimuleerd. Op dit moment is hiervoor nauwelijks geld vrijgemaakt en daarom heeft de oppositie voorgesteld om 350.000 euro apart te zetten voor de uitvoering van het milieubeleidsplan. Het geld is beschikbaar vanwege een incidentele meevaller. Politiek is kiezen! En de coalitie van GroenLinks, D66 en VVD was tegen dit voorstel van de oppositie. Een gemiste kans.

De sociale gevolgen van Corona treffen laagbetaalden het hardst. In Voorschoten hebben ongeveer 120 huishoudens te maken met schuldhulpverlening. Ongeveer 500 huishoudens heeft de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite om financieel rond te komen. Verwacht wordt dat dit aantal door Corona de komende tijd zal toenemen. Daarom stelde de PvdA voor om 30.000 euro (die niet meer nodig waren voor een andere bestemming) in te zetten voor schuldhulpverlening. Hard nodig zo vertellen vrijwilligers vanuit de schuldhulpverlening. Hoewel het geld beschikbaar, is het voorstel door de coalitie van  GroenLinks, D66 en VVD afgewezen. 

Er is ongerustheid over hoogspanningskabels die dicht bij huizen staan. Kunnen die niet ondergronds? Het college vindt dat te duur en wil geen haalbaarheidsonderzoek. Er is wel een ruime subsidieregeling van het Rijk, maar die geldt alleen voor masten die op een lijst van het ministerie van economische zaken staan. En in 2018 zijn niet alle masten op die lijst geplaatst.

Navraag van de Alliantie Burgers Voorschoten bij het ministerie leert dat mogelijk ook andere masten aan die lijst kunnen worden toegevoegd. Het voorstel van de oppositie om nog eens met het ministerie te praten haalt het niet: B&W en coalitie van GroenLinks, D66 en VVD waren tegen. Argument: het is al een keer geprobeerd en het is te duur.

Gelukkig zei burgemeester Aptroot aan het eind van de vergadering dat als er nieuwe informatie is, daar natuurlijk naar gekeken zal worden. Daar klampen we ons daar maar aan vast. Want die nieuwe informatie is er!

 
Back To Top