Zaterdagmiddag 16 februari was het keldertje in het Ambachts- en Baljuwhuis omgetoverd in een heus PvdA-café. Voorzitter Jan-Paul Middelburg verwelkomde iedereen, leden en belangstellenden, waar bij ook raadsleden van andere partijen.

Gastspreker Wim Carabain sprak op persoonlijke titel over de kansen voor Voorschoten om een zelfstandige gemeente te blijven. Gezien allerlei ontwikkelingen in de regio, zoals de samenvoeging van veel gemeenten in Holland Rijnland en de wijze waarop Voorschoten de samenwerking in de Leidse regio wil vormgeven, verwacht hij niet dat Voorschoten via samenwerking op termijn zelfstandig kan blijven. Hij verwacht  dat door de samenwerking met Leiden een uiteindelijke fusie dichterbij komt. Hij vindt dat een slechte ontwikkeling, omdat het op termijn beter is te fuseren met Wassenaar. Het is hem bekend dat Wassenaar daar nu niet voor open staat, maar dat kan veranderen. Een fusie met Wassenaar is onontkoombaar om de belangen van het gebied tussen Den Haag en Leiden met kracht te behartigen. Los van de discussie over zelfstandig blijven of fuseren, ziet Carabain voor het gemeentebestuur van Voorschoten een belangrijke taak weggelegd om vaart te maken met woningbouw. Dit is volgens hem de beste manier om een beter financieel draagvlak te krijgen voor het in standhouden van de voorzieningen.

Vervolgens presenteerden de Voorschotense PvdA-kandidaten Marjolijn Eshuis (nr. 10 voor provincie Zuid-Holland) en Bruno van Dunné (nr. 5 voor het waterschap van Rijnland) zich aan het publiek. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019. Breng dan je stem uit. Marjolijn en Bruno hebben je stem hard nodig.

Marjolijn: “De afgelopen jaren werkte ik aan een sociale én groene gemeente. Veel uitdagingen gaan echter voorbij de gemeentegrenzen. De komende jaren staan het werken aan de energietransitie, wonen, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit hoog op de provinciale agenda. De klimaatverandering heeft grote ruimtelijke, economische en sociale gevolgen. We zullen toe moeten groeien naar een nieuwe manier van leven, wonen en werken. Van de provincie wordt verwacht dat zij de regie neemt in deze transities, dat zij richting geeft, (ruimtelijke) prioriteiten stelt, aan kennisontwikkeling werkt en samen met gemeenten en waterschappen uitvoert. Dat betekent ook werken aan draagvlak onder de bevolking en aandacht voor een eerlijke verdeling van kosten. Het zijn trajecten die mij aan hart gaan en waar ik graag over meedenk”.

Bruno van Dunné, Voorschotenenaar en kandidaat namens de PvdA voor het Waterschap Rijnland gaf aan wat zijn speerpunten voor de Waterschapsverkiezingen zijn: eerlijke lastenverdeling (kwijtschelding voor minima, lagere tarieven voor die woningen die voor het regenwater ontkoppeld zijn van het rioolstelsel), betere waterberging in het stedelijk gebied om hoosbuien op te vangen, aanpakken van bodemdaling door indrogen van de veenlagen, en uiteraard, schoon water voor mens en dier.

Tenslotte bracht fractievoorzitter Ad de Graaf verslag uit over enkele actuele politieke onderwerpen. Hij pleitte onder andere voor het vasthouden aan de 25% sociale bouw. Er moeten meer woningen komen voor jongeren, starters en gezinnen met een inkomen tot € 35.000. Wachttijden zijn lang, jongeren kunnen geen huis vinden en Voorschoten vergrijst.

In de discussie over een nieuwe Woonvisie en de Woonagenda 2019-2022 zal de PvdA zich hard maken voor een nieuwe beleidsregel  sociale woningbouw die geldt voor nieuwbouwprojecten en voor de herontwikkeling van locaties. Die beleidsregel bepaalt dat bij nieuwbouwplannen van drie of meer woningen tenminste 25% sociale woningbouw wordt gerealiseerd.

PvdA-voorzitter Jan-Paul Middelburg  gaf tenslotte het startschot voor de verkiezingscampagne voor de verkiezingen op 20 maart 2019.

 
Back To Top