Van links naar rechts Hester Leerdam (nr 4), Hubert Mooiman (nr 3), Ad de Graaf (lijsttrekker), Marjolijn Eshuis (nr 2) en Henk Overbosch (nr 5).

Voor Voorschoten zijn de komende vier jaren belangrijk. Onze goede voorzieningen moeten worden gekoesterd en zoveel mogelijk overeind blijven. We moeten zelf de regie in handen nemen in de discussie over gemeentelijke samenwerking en herindeling. De gemeentelijke financiën moeten op orde worden gebracht. Dit  zijn grote uitdagingen waar Kansrijk Voorschoten, het programma van de PvdA, over gaat.

De PvdA kiest voor een Voorschoten dat uitdagend is, dat zorgzaam is en dat duurzaam is. Daarvoor is betrokkenheid van burgers onontbeerlijk. Wij kiezen voor het mobiliseren van de creativiteit en denkkracht van Voorschotenaren bij het vinden van oplossingen, bij het maken van plannen en voor het vergroten van de kwaliteit van de besluitvorming. Burgerparticipatie moet meer zijn dan een mooi woord!

Een Uitdagend Voorschoten is een gemeente met een vestigingsklimaat waarin ondernemerschap gedijt en duurzame werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Of het nu om ondernemers, werknemers of ZZP’ers gaat, werk is niet alleen belangrijk om brood op de plank te krijgen, het gaat ook onafhankelijkheid, zelfstandigheid en ontwikkeling.

Bij een Uitdagend Voorschoten horen sociaal-culturele voorzieningen die passen bij onze schaal. Het culturele aanbod is nu over een groot aantal accommodaties versnipperd. Wij willen serieus onderzoeken op welke wijze een bruisende, multifunctionele accommodatie kan worden geëxploiteerd die ruimte biedt aan culturele instellingen zoals de bibliotheek, de muziekschool en het cultureel centrum. Bij dit onderzoek willen we een beroep doen op de denkkracht van burgers. De PvdA zet zich in voor het ongedaan maken van de bezuiniging van 130.000 euro op het cultureel centrum als onderdeel van de mogelijke financiële dekking.

Een Zorgzaam Voorschoten is sociaal en solidair. Beknibbelen op de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’ voor armoedebestrijding is uit den boze. De bezuinigingen op gehandicaptenvervoer en de WMO-hupmiddelen worden ongedaan gemaakt. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Daarom vindt de PvdA het een taak van de gemeente om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.

De PvdA was en is tegen de bezuiniging op het zwembad van € 400.000 vanaf 2021. In de tweede helft van 2018 moet worden besloten hoe een gezonde exploitatie vanaf 2021 plaatsvindt

In een Zorgzaam Voorschoten worden de ogen niet gesloten voor het taboe op laaggeletterdheid en de problemen die digibeten ondervinden in hun dagelijks leven. De PvdA wil een project ‘Taal en Digitaal’ dat met relevante betrokkenen  knelpunten formuleert, beschrijft welke initiatieven er al zijn en formuleert welke rol er voor de gemeente is weggelegd.

De PvdA wil meer aandacht voor woningen voor inwoners met een smalle beurs en vindt 30% sociale woningbouw noodzakelijk.

Een Duurzaam Voorschoten vereist verstandig investeren en het mobiliseren van creativiteit en samenwerking die we willen halen uit een denktank van bewoners, bestuurders, milieuorganisaties, ondernemers en woningcorporaties. Aandachtspunten zijn onder andere de totstandkoming van een concrete agenda om te komen tot een CO2 - neutrale gemeente, duurzaam waterbeheer en meer ruimte voor de fiets.

In een Duurzaam Voorschoten moeten bewoners meer zeggenschap krijgen over de inrichting van de wijk, hoe beschikbare middelen worden ingezet en op welke manier zij zelf een steentje bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. De PvdA bepleit het ontstaan van twee experimentele gebieden waar wijkcomités een beperkt budget krijgen dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

De PvdA stelt vast dat de provincie een Groot Leiden wil. Uit een indicatief onderzoek blijkt dat 65% van de Voorschotenaren een voorkeur heeft voor het samengaan met een gelijksoortige gemeente als Wassenaar. 21% zou hier tegen zijn. De PvdA vindt dat we de regie steviger in eigen hand moeten nemen. Voorschoten moet zelf bepalen wat Voorschoten wil! Wij zetten in op 1) versterking eigen bestuurskracht, 2) zet voor de zomer 2018 verschillende mogelijkheden voor herindeling op een rij, en 3) betrek burgers hier snel bij, niet pas als er al is besloten.

In een financiële paragraaf geven wij aan hoe wij onze plannen kunnen financieren. Deze paragraaf is gebaseerd op onze alternatieve begroting, ‘Voorschoten verdient beter’, die de PvdA in oktober 2017 heeft gepresenteerd en die door de gemeente van een positief technisch oordeel is voorzien.

Voorschoten verdient beter,

Voorschoten verdient een Kansrijk Voorschoten,

het kan met een stevige PvdA-fractie in de gemeenteraad.

Meer weten?  Kijk op voorschoten.pvda.nl

 
Back To Top