Hudson Bar&Kitchen aan het Deltaplein. Foto: Hudson Bar&Kitchen facebook

Voorschoten - (persbericht) De PvdA stelde 27 oktober schriftelijke vragen aan b&w over het Paviljoen Deltaplein. Op 20 november kwamen de antwoorden van het college. Omdat die niet duidelijk waren zijn vragen en antwoorden door fractievoorzitter Henk Overbosch geagendeerd voor de commissie Burger en Bestuur van 30 november. GroenLinks had dat met hun vragen ook gedaan.


Het college bevestigt dat er “begin 2016” contacten zijn geweest met Niersman over de kelder, dat Niersman toen toestemming heeft gekregen. Het college geeft niet aan hoe en door wie Niersman begin 2016 op de hoogte is gesteld van de toestemming. Ja, er was een brief ondertekend door burgemeester en gemeentesecretaris, maar die brief is van 11 november 2016, dus circa 9 maanden later dan de verleende toestemming van “begin 2016”. Het college schrijft op 11 november ook dat volgens het bestemmingsplan maximaal 320 m2 horeca is toegestaan. Het college zet in die brief geen punt achter die feitelijke vaststelling. Nee, het college besluit zelfs met een actieve oproep aan Niersman om op korte termijn in gesprek te gaan met het college over de plannen m.b.t. het gebruik van het paviljoen. Tot zover de brief.

Waar het gaat om de 40 % uitbreiding van de horeca m2 refereert het college in de antwoorden zelfs aan het initiatiefvoorstel van VVD, CDA en ONS van 2009. Toen was sprake van een paviljoen van 1200 m2 en circa 600 m2 horeca. Het college schrijft dat het huidige paviljoen daar toch nog ver onder blijft en dus past binnen de kaders van het door de raad vastgestelde project.

Henk Overbosch: “ Ik vind dat een ongepaste politieke wens-redenering, ook omdat in 2013 de raad uiteindelijk besloot tot 320 m2 horeca “.

B&W geven aan dat de collegeleden onderling pas spreken over waar zij mee bezig zijn op het moment waarop een integrale ambtelijke adviesnota in de collegevergadering op de agenda komt. De PvdA vindt dat een formalistische, onrealistische en onwaarschijnlijke wijze van besturen, laat staan integraal besturen.

Vorige week heeft de PvdA besloten geen verdere energie te stoppen in het opvragen van interne stukken. Het college schermt alles voor een controlerend raadslid af. In het Nederlands heb je het spreekwoord dat het met onwillige honden slecht hazen vangen is. De Engelsen zeggen het wat vriendelijker : “you can lead a horse to water but you can't make him drink”.

Henk Overbosch: “ Ik vraag nu het college om de deken van geheimzinnigheid die over dit project ligt weg te trekken en openheid van zaken te geven. Ook de samenleving heeft er recht op te weten hoe met dit dossier is omgegaan. Of er fouten zijn gemaakt weet ik niet. Is dat wel het geval dan moeten die benoemd worden zodat je er van kunt leren. “

Ook andere fracties verwoordden hun kritische vragen. De politieke druk op het college was groot.

Namens het college antwoordde wethouder Mol, geïnstalleerd in april van dit jaar. Hij antwoordde uitvoerig, open en ruimhartig. Het dossier ligt als een steen op zijn maag. Voor het eerst gaf het college toe dat er fouten zijn gemaakt. Hij sprak over een “gigantische interpretatiefout begin 2016”. Hij bevestigde dat toen ook de wethouder daarbij betrokken was. Het ambtelijk mandaat is bevroren. Het college heeft inmiddels een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor grote projecten. Tevens benadrukte Nanning Mol dat de nu lopende procedure rond de uitbreiding van de horeca bij Hudson uiteindelijk in al zijn facetten bij de gemeenteraad terug zal komen voor een eindbesluit. Er is van de fouten geleerd en er zijn maatregelen genomen.

Tijdens een door de PvdA aangevraagde schorsing overlegden de fracties van GL, PvdA, D66, SP en CDA over de door het college gegeven antwoorden. Namens deze fracties vroeg Henk Overbosch van het college een brief over “2016”, een uitleg over de nieuwe werkwijze grote projecten en over de precieze procedure horeca die nu loopt inclusief tijdstermijnen. Uiteindelijk stemde het college na een korte schorsing toe in een brief zonder “2016”, omdat dat nu voldoende aan de orde is gekomen. Met het toegeven van de fouten is de politieke kou nu uit de lucht.

 
Back To Top