Het horecapaviljoen op het Deltaplein.

Voorschoten - (persbericht) In de commissie Burger en Bestuur van 26 oktober stelde de PvdA de vraag wie het besluit heeft genomen over de uitbreiding  van het paviljoen Deltaplein met bijna 40 %. Henk Overbosch meldde dat hij in de besluitenlijsten van het college hierover niets heeft kunnen vinden. Deze belangrijke vraag werd in de commissie niet beantwoord.


Op 27 oktober heeft de PvdA hierover 15 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze formele vragen zijn door het college na drie weken nog niet beantwoord.

Wel heeft het college op 9 november een “Informatiememo” van 5 kantjes met als bijlagen tekeningen aan de raad gestuurd, met als onderwerp: “Meest gestelde vragen m.b.t. de vestiging van Hudson Bar & Kitchen in het paviljoen”. Het college schrijft dat hij “ de behoefte heeft gevoeld om een heldere notitie met antwoorden op veel gestelde vragen op te stellen.” Bij het onderwerp “Hoe heeft dit kunnen gebeuren” antwoordt het college: “Op 27 juni 2013 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het paviljoen op het Deltaplein verleend. In het eerste kwartaal van 2016, voorafgaande aan de bouw van het paviljoen, is door Deltaplein B.V. een vergroting van de kelder aan de gemeente voorgelegd. De oppervlakte van de kelder bleef binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan Deltaplein en is daarom als ondergeschikte wijziging van de verleende omgevingsvergunning aangemerkt. Deltaplein B.V. is schriftelijk hierover bericht. Bij deze schriftelijke bevestiging van 11 november 2016 dat het een ondergeschikte wijziging betrof is aangegeven dat dit het bouwen betreft en dat ten aanzien van het gebruik het bestemmingsplan leidend is “.

Vanuit de controlerende en kaderstellende  taak van de gemeenteraad vind de PvdA dit antwoord onvoldoende helder. Het geeft geen enkel inzicht in de toedracht van de besluitvorming hierover in het gemeentehuis. Hoe was het mogelijk dat dit werd beschouwd als een ondergeschikte wijziging, met voorbijgaan van de verbonden aspecten zoals horecavergunning, parkeerbalans enz.  De PvdA wil daarom dit memo aan de raad  bespreken in de eerstvolgende commissie Burger en Bestuur van 30 november en eventueel ook in de raadsvergadering van 7 december.

Voor de ambtelijke organisatie, het college, de raad, maar vooral ook de Voorschotense samenleving is het van belang op een open en volledige wijze te reconstrueren wat er binnen het gemeentehuis is gebeurd, wat er fout is gegaan en waarom, welke leerpunten hieruit gedestilleerd kunnen worden. 

Henk Overbosch: “Dit onderwerp geeft in Voorschoten aanleiding tot diverse geruchten over de rol van ambtenaren, wethouders, het college, de raad en het betrokken bedrijf. Ook hoor ik regelmatig dat het in Voorschoten niet zou kloppen met de rechtsgelijkheid. Het is daarom in ieders belang de volledige toedracht boven tafel te krijgen. De leugen is immers al vier maal de aarde rond voordat de waarheid zijn schoenen heeft aangetrokken”.
De PvdA vroeg 27 oktober ook naar het dossier en of er besluitenlijsten beschikbaar zijn van de overleggen tussen wethouders en betrokken ambtenaren. Ook of deze circuleren bij het college, zodat collega-bestuurders bevraagd kunnen worden. Hoe wordt de collectieve verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders vorm en inhoud gegeven ?

Het college mag zaken door ambtenaren laten afdoen. Dat heet mandaat geven. In het geval er sprake is van een besluit in mandaat door een ambtenaar  is en blijft het college van b&w wettelijk ten volle daarvoor verantwoordelijk. In dat geval is het om meerdere redenen ( intern, extern en juridisch) van belang te weten op grond van welke mandaatregeling dit paviljoen-besluit is genomen en binnen welke context.
Was het een mandaat met of zonder ondertekeningsbevoegdheid? Waren er ja of nee aan het mandaat voorwaarden verbonden ?  Wanneer is het mandaat door het college verleend ? Is het mandaat conform wet- en regelgeving gepubliceerd  omdat derden daar rechten aan kunnen ontlenen ? Op welke structurele wijze controleert het college de juiste toepassing van de door hem gegeven mandaten ? Is er door de ambtenaar tevoren overleg gevoerd met een collegelid en zo ja, hoe vaak en met welke inhoud ? Zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen ?

Kortom: de inwoners van Voorschoten moeten weten hoe burgemeester en wethouders tot dit paviljoenbesluit zijn gekomen. Dat past bij een volwassen en transparante lokale democratie. Stop met de geheimzinnigheid.

 
Back To Top