Foto | parkallemansgeest.nl

Voorschoten – De Krimwijk, ofwel Park Allemansgeest nadert zijn voltooiing maar over de tweede ontsluitingsweg is vooralsnog geen overeenkomst. De PvdA vreest, gezien de slechte financiële situatie van de gemeente, de weg niet meer aangelegd wordt en stelt vragen.

(ingezonden) In 2004 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Park Adegeest C.V. ( hierna te noemen CV). De CV zou voor haar rekening en risico een weg aanleggen tussen de Krimwijk en de Leidseweg. In 2008 vernietigde de Raad van State het tracé vanwege onvoldoende bescherming van archeologische waarden en vanwege de zichtaantasting vanuit het landgoed Berbice.

Ook door de onzekerheid m.b.t. het tracé van de Rijnlandroute heeft tot nu toe geen herziening van het bestemmingsplan van december 2006 plaatsgevonden. De Krimwijk met ca. 650 woningen nadert zijn voltooiing, maar de aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg blijft nog steeds onhelder. Omdat de CV ontbonden gaat worden heeft het college van B&W recent een overeenkomst met de CV gesloten. Het college schrijft dat de CV  “van de verplichting tot wegaanleg wordt bevrijd”. 

In een brief van 27 januari jl. wordt de raad geïnformeerd dat er een overeenkomst is tussen gemeente en CV met een afkoopsom en overdracht van stukken grond van de CV aan de gemeente. Het college laat in de nabije toekomst aan de raad de keuze wat te doen met de weg. Als de weg wordt aangelegd met de oorspronkelijke kwaliteit, dan is er een snelheid remmende rotonde en een brug over de watergang.

Deze weg kost dan 1,4 miljoen, veel meer dan de zojuist overeengekomen afkoopsom. De weg kan ook meer sober worden aangelegd zonder rotonde en met een versmalling van de watergang en dus een bescheidener brug. De kosten komen dan naar verwachting overeen met de afkoopsom. Omdat de gemeente er niet voor heeft gekozen de verplichting van de CV tot wegaanleg over te nemen kan nu ook worden besloten de weg helemaal niet meer aan te leggen. De afkoopsom blijft dan in de gemeentekas. Zoals bekend is die kas niet goed meer gevuld.

De PvdA heeft op 7 februari jl.  het college tien vragen gesteld. De raadscommissie is niet tevoren geraadpleegd over de hoofdvragen rond deze onderhandelingen. Dit terwijl het toch gaat om een belangrijke ontsluiting die de bewoners in het vooruitzicht is gesteld. De PvdA wil weten welke toezeggingen de gemeente in het verleden over de ontsluiting heeft gedaan aan mensen die een huis wilden gaan kopen in de Krimwijk. Ook wil de PvdA weten of er overleg is geweest met de bewonersvereniging. Verder is het van belang te weten welke gevolgen het eventueel niet aanleggen van de weg heeft voor de toegankelijkheid en de veiligheid in de wijk: verkeersveiligheid, ambulances, politie, brandweer en openbaar vervoer. Hebben de hulpdiensten advies uitgebracht ? Klopt het dat de raad circa 450.000 euro zou moeten bijplussen bovenop de afkoopsom als de weg zou worden aangelegd volgens de oorspronkelijke eisen uit 2004 ?

Het college heeft de bewoners en de raad  voor zover de PvdA weet tevoren niet  geïnformeerd en ook niet in de gelegenheid gesteld vroegtijdig te reageren. Henk Overbosch: “ Het is niet voor het eerst dat het college laat en slecht communiceert. De raad en een hele wijk worden dan geconfronteerd met bijna voldongen feiten. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat de coalitie ‘een open en transparante cultuur met een toegankelijk en herkenbaar gemeentebestuur’ wil. Ook moeten ‘ beleid en regelgeving begrijpelijk zijn voor de inwoners’. Aan de hand van de antwoorden op onze vragen kunnen we beoordelen of hieraan voldaan is. “

 

 
Back To Top