Foto | PR

Voorschoten - (ingezonden persbericht) In de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) van 17 november jl. heeft de PvdA gevraagd de herontwikkeling van het landgoed Beresteijn op de agenda te zetten van de commissie WRG van 12 januari 2017.

De herontwikkeling buitenplaats Beresteijn loopt al vanaf het begin van deze eeuw. In 2010 stelde het college de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast, in 2012 stelde de raad het bestemmingsplan Landgoederen en Sportvelden vast. Drie jaar geleden, januari 2014, lag er een plan bij de commissie WRG, ontwikkeld door Amvest, een ontwikkelaar verbonden aan Aegon en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het oude Beresteijn wordt een zorgresidentie, er komen daarnaast woonappartementen en andere voorzieningen. Het mooie grote park wordt opgeknapt. Dit alles passend binnen het bestemmingsplan. Omdat er o.a. discussie ontstond over een nieuwe toegang aan de Mozartlaan en er bezwaren bleken van aangrenzende bewoners heeft ex-wethouder De Beer van ONS overleg gevoerd met bewoners. Dat leverde geen groen licht op, wel de eerste vertraging.

In de nieuwe collegeperiode vanaf mei 2014 heeft wethouder Bremer van ONS in commissie en raad gemeld “dat zij Amvest opdracht had gegeven een bijgesteld plan te ontwikkelen”. Die formulering is gelet op de rol en positie van de gemeente wat zwaar aangezet.  De gemeente is immers zelf geen directe private opdrachtgever,  stopt er ook geen eigen geld in en heeft "slechts" te toetsen of een plan van Amvest aan de publiekrechtelijke eisen voldoet zoals vastgelegd in o.a. het bestemmingsplan. Iedereen begreep in 2014 echter dat Amvest, luisterend naar bewoners en college, bereid was haar plannen nog eens serieus onder de loep te nemen.

Twee jaar later stond het " Startdocument herontwikkeling Beresteijn" opnieuw op de agenda van de commissie WRG van 7 januari 2016.  Er lag een bijgesteld en verbeterd plan van Amvest voor. De PvdA was positief. Echter: op verzoek van het college/wethouder Bremer wordt het voorstel niet in de commissie besproken. "Het college wil eerst met Amvest en omwonenden nader in gesprek gaan, waarna de puntjes op de i worden gezet en er in maart een gedragen plan naar de raad komt ". 

Het voorstel komt echter niet in maart 2016. Op 28 september 2016 komt het college met een informatiebrief, die pas op 16 november bij de ingekomen stukken staat van de commissie WRG.  Die informatiebrief mondt uit in de conclusie dat er nog steeds verder met omwonenden en Amvest moet worden gesproken. Het wordt bovendien geheel open gelaten wanneer dit onderwerp weer terug komt in commissie en raad. Een slecht teken. Inmiddels is in 2016 dit onderwerp binnen het college de verantwoordelijkheid geworden van wethouder Nieuwenhuizen VVD (“nieuwbouwontwikkeling in relatie met zorgaspecten”) en van wethouder Bremer (“restauratie van het moederhuis in combinatie met de renovatie van de landschapstuin”).

De PvdA heeft samen met ONS en D66 gevraagd het onderwerp te bespreken in WRG van 12 januari a.s. Commissielid Henk Overbosch vindt dat 3 jaar vertraging niet is uit te leggen aan Voorschotenaren die van deze nieuwe woningen en zorgvoorzieningen op de bijzondere locatie Beresteijn gebruik willen maken. De gang van zaken roept vragen op die beantwoord moeten worden door het college.

Waarom is er na drie jaar overleg met bewoners nog steeds geen positief resultaat ? Wat is er precies gebeurd sinds januari 2016 ? Hoe weegt het college de belangen van omliggende bewoners tegen de belangen van andere inwoners van Voorschoten die gebruik willen maken van de woningen, het park en de zorgvoorzieningen ?  Hoe weegt het college de belangen van Amvest ? Is er een kans dat Amvest het terrein van de hand doet en alles opnieuw begint ? Wanneer komt de herontwikkeling van de buitenplaats Beresteijn ter besluitvorming op de agenda van WRG en de gemeenteraad ?

Henk Overbosch: “Ons geduld is na drie jaar vertraging op. Het college moet nu haring of kuit geven en zorgen dat de voorzieningen gebouwd worden en het landgoed niet verder verloedert”

 
Back To Top