Voorschoten - (persbericht) “Het wordt hoog tijd dat het College zijn eerdere toezegging nakomt dat de capaciteits-uitbreiding van de fietsenstalling bij NS Station Voorschoten zo spoedig mogelijk ter hand wordt genomen. De situatie daar is al geruime tijd onordelijk, onveilig en onverantwoord”. Dat betoogde Cees Bremmer in de recente gemeenteraadsvergadering in het vragenuur aan het begin van de vergadering.

Het CDA Raadslid wees erop dat het College al meermaals had toegezegd dat dit jaar 2017 daadwerkelijk zou worden begonnen met de capaciteitsuitbreiding en renovatie van de fietsenstalling. Sinds 2005 wordt over dit project al gesproken, memoreerde Bremmer.
De uitbreiding van de parkeerplaats voor auto’s en de verfraaiing van de entree van het NS- station zijn inmiddels vorig jaar al naar volle tevredenheid afgerond.

“Maar waarom moet de uitbreiding van de fietsenstalling nu zo lang wachten? Uit oogpunt van veiligheid, duurzaamheid en onordelijke toestanden bij het station is dit alles zeer ongewenst”, zo stelde het raadslid. Capaciteitsuitbreiding is gewoon hoogst noodzakelijk.

“Kan het College ons een harde toezegging geven dat in elk geval het 1e half jaar 2018 een zichtbaar begin gemaakt wordt met die door velen zo vurig verlangde uitbreiding? En zo niet, waarom kan dit dan niet?” In zijn betoog stelde Bremmer aan het College vervolgens die vraag in zijn ook door andere fracties ondersteunde pleidooi.

Hierop zegde wethouder Daan Binnendijk toe een maximale krachtsinspanning te leveren dat de gewenste fietsenstalling er in 2018 daadwerkelijk komt. Wel moest hij een slag om de arm houden. Het is een project waaraan de gemeente Voorschoten zelf niet meebetaalt, zo maakte Binnedijk duidelijk. “We zijn voor de uitvoering vooral van Prorail afhankelijk, die op dit moment de uitvoering van vele soortgelijke projecten ter hand heeft.” Hij zegde Bremmer en de Raad toe bij Prorail opnieuw aan te dringen op grote voortvarendheid bij de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. Ook beloofde hij de gemeenteraad over de gewenste voortgang van dit project periodiek te informeren.