De gemeente wil een sterk centrum. Het centrum dient te fungeren als kloppend hart van de samenleving met een goede balans tussen wonen, werken en genieten. Gesprekken met bewoners en ondernemers uit de Voorstraat hebben tot de conclusie geleid dat er gewerkt moet worden aan een betere balans. Daarom heeft het college van B&W de Taskforce Dorpscentrum gevraagd een plan te maken voor het herstellen van deze balans. Dit plan is door de Taskforce Dorpscentrum afgelopen maart aan alle belanghebbenden gepresenteerd. Het plan kreeg veel steun. Dit plan heeft geleid tot een pakket maatregelen dat is vastgesteld door het college.

Wethouder Nanning Mol: “De Voorstraat is de huiskamer van Voorschoten. Daar zijn we trots op, maar moeten we ook zuinig mee omgaan. Dat geldt ook voor de bewoners en ondernemers. Dit plan, opgesteld door Voorschotenaren, voor Voorschotenaren, helpt de balans te herstellen en de kwaliteit van de Voorstraat verder te laten stijgen.”

De Taskforce Dorpscentrum heeft een plan gemaakt voor de Voorstraat door input op te halen bij verschillende belanghebbenden. Deze input is verwerkt tot een pakket aan eenvoudige, maar doeltreffende maatregelen. Deze voorstellen zijn op 20 maart 2019 voorgelegd aan de bewoners en ondernemers in de Voorstraat om hun mening hierover te horen. Tevens heeft dit advies van de taskforce van 21 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage gelegen. Op 28 maart 2019 is het plan besproken in de commissie B&B, zodat de raad aan de voorkant van het proces is betrokken. De reacties van bewoners, ondernemers en commissieleden op het plan en de binnengekomen zienswijzen hebben geleid tot twee gewijzigde punten ten opzichte van het initiële advies van de taskforce.

Het totale pakket aan maatregelen dat nu door het college is vastgesteld bestaat uit de volgende maatregelen:

  1.  Invoering van een algeheel parkeerverbod aan de westzijde van de Voorstraat (uitgezonderd laden en lossen) en de resultaten van het reeds geplande parkeeronderzoek af te wachten, zodat op basis van de resultaten kan worden bezien of het invoeren van parkeren voor vergunninghouders aan de oostzijde van de Voorstraat (uitsluitend voor bewoners van de Voorstraat te voeren) gewenst en haalbaar is;

  2. Plaatsing van gemarkeerde fietsparkeerplaatsen in de Voorstraat en het stimuleren en faciliteren van een door de horecaexploitanten aangestelde fietsparkeer wachter;

  3.  Opstellen van gedragsregels voor bezoekers van de horeca, die duidelijk zichtbaar in de horecagelegenheden worden opgehangen. Het faciliteren en stimuleren van onderlinge gezamenlijke afspraken tussen horecaexploitanten om overlast richting omwonenden te voorkomen;

  4.  Opstellen van richtlijnen voor de inrichting van de terrassen zodanig dat de inrichting bijdraagt aan de historische beleving van de straat en de realisatie van terrasuitbreiding tot aan de parkeerwerende paaltjes;

  5. Invoering van de verplichting om bij het spelen van live muziek op het terras een evenementenvergunning aan te vragen die, per horecagelegenheid, maximaal 6 keer per jaar kan worden verleend (hierbij blijven de voorschriften ‘beleidsregels feestgeluid’ van kracht). Bij het spelen van live muziek in de inrichting zelf volstaat een melding. Hierbij geldt een beperking van maximaal 6 keer per jaar per horecagelegenheid. Evenementen zonder historische betekenis of relevantie met de Voorstraat kunnen ook elders (waaronder specifiek het Treubplein) in het centrum plaatsvinden. Bij het beoordelen van aanvragen voor evenementen zal de gemeente dit uitgangspunt in aanmerking nemen.

  6.  De openingstijden voor de horeca als pilot voor een jaar in de basis gelijk te trekken met de tijden in Leiden, betekenend dat er van zondag t/m donderdag na 01:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 00:00 uur) en dat er op vrijdag en zaterdag na 02:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 01:30 uur). Wanneer de temperatuur boven de 28 graden uitkomt wordt dit vermeld op de website van de gemeente en mogen de terrassen van zondag t/m donderdag tot 01:00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02:00 uur open blijven.

  7.  Invoering van nieuw beleid ten aanzien van nieuw te vestigen horeca initiatieven in de Voorstraat (hanteren van andere (kortere) openingstijden). Ontwikkelingen die zich voordoen (of in de toekomst voor gaan doen) in de Voorstraat dienen in het licht van de komende omgevingswet zorgvuldig worden gewogen aan de hand van de effecten op de kernwaarden van de Voorstraat waardoor de historische balans tussen wonen, horeca en handel in evenwicht blijft.

  8. Aanpassing van de beheerplannen middels het vastleggen van een (op onderdelen) hoger gemeentelijk onderhoudsniveau in het centrum.

 
De plannen worden na de zomervakantie behandeld op 19 september a.s. in de commissie en de raad neemt een definitief besluit in de raadsvergadering van 26 september a.s..

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW