De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Het college van B&W stelt voor om een openbare procedure te volgen om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen. Randvoorwaarden zijn opgenomen om het rijksmonumentale karakter en de publieke functie te beschermen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. De onderhandelingen met de huidige huurder en horecaondernemer in het pand aan de Voorstraat in Voorschoten zijn stopgezet omdat er geen raadsmeerderheid is voor verkoop op basis van slechts één gegadigde.

Lees verder...

In juli dit jaar hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om de gemeente-specifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werken, om zo hun ambities te kunnen verwezenlijken. Het uitgangspunt was toen: twee eigen ambtelijke organisaties oprichten én een compacte WODV in stand laten voor ondersteunende taken. Beide gemeenten stellen deze koers nu bij.

Lees verder...

Wat vinden de inwoners van Voorschoten van hun gemeente? Wat gaat goed en wat kan beter? Dat onderzoekt de gemeente in de burgerpeiling die de komende weken plaatsvindt. Naast inwoners krijgen ondernemers de ondernemerspeiling voorgelegd.  De burgerpeiling en de ondernemerspeiling zijn initiatieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om tussen gemeenten te kunnen vergelijken. 

Lees verder...

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen.

Lees verder...

Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft op dinsdag 21 juli het definitief ontwerp van de Leidseweg noord deel zuid vastgesteld. Het doel van dit definitief ontwerp is om de Leidseweg toekomstbestendig her in te richten. Dit definitief ontwerp is samen met de bewoners en ondernemers van de Leidseweg noord deel zuid tot stand gekomen. Het definitieve ontwerp voorziet in een goed functionerend, aantrekkelijk en duurzame inrichting van de Leidseweg noord deel zuid.

Lees verder...

Het college van Zoetermeer vraagt namens gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Voorschoten, Wassenaar en Westland aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voorbereidingen te treffen om alle lopende gesprekken tussen het Rijk en de VNG te staken, als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoet komt. Ook vragen de gemeenten de VNG het scenario voor te bereiden waarin gemeenten een deel van de nieuwe taken in het sociaal domein teruggeeft aan het Rijk. Aanleiding is de recente houding van het kabinet rond de financiële positie van gemeenten. 

Lees verder...

Vandaag vergadert de gemeenteraad Voorschoten over de kadernota 2021. In de kadernota geeft de raad kaders mee voor het beleid dat in 2021 uitgevoerd moet worden. De raad kan aangeven op welke terreinen minder of meer uitgegeven moet worden en het college opdragen dit verder uit te werken in de begroting. Hieronder vindt u informatie over de algemene beschouwingen die worden uitgesproken door de fractievoorzitters van de politieke partijen.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....