Voor Voorschoten zijn de komende vier jaren belangrijk. Onze goede voorzieningen moeten worden gekoesterd en zoveel mogelijk overeind blijven. We moeten zelf de regie in handen nemen in de discussie over gemeentelijke samenwerking en herindeling. De gemeentelijke financiën moeten op orde worden gebracht. Dit  zijn grote uitdagingen waar Kansrijk Voorschoten, het programma van de PvdA, over gaat.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) In december publiceerde de provincie de 2e tussenrapportage ‘Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland’. Het gaat over maatschappelijke opgaven, een sterk openbaar bestuur,  samenwerking en gemeentelijke herindeling. De provincie wil een Groot Leiden. Onze inwoners  spraken vorig jaar een voorkeur uit voor samenwerking en samengaan met gemeentes die op Voorschoten lijken. Reden genoeg voor een politiek debat tussen gemeenteraad en b & w. De PvdA stelt dit voor, de meerderheid van de gemeenteraad vindt het niet nodig en wil niet. Bizar!
Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) Binnenkort verschijnt het verkiezingsprogramma van de PvdA in Voorschoten. Eén van de 10 speerpunten is het project ‘Taal en digitaal’. Zo’n project is hard nodig. Niet omdat er nog niets zou gebeuren. Wèl omdat er veel meer laaggeletterden, laaggecijferden en digibeten zijn dan velen denken.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) "Er is een gigantische interpretatiemisser gemaakt bij de vergunningverlening van het paviljoen Hudson Bar & Kitchen op het Deltaplein," aldus wethouder Mol tijdens de commissie Burger en Bestuur. Wie heeft welke toestemming verleend, past de oppervlakte voor de horeca wel in het bestemmingsplan? Na veel getrek door PvdA en GroenLinks is duidelijk dat het paviljoen niet past binnen het huidige bestemmingsplan en belangrijke fouten zijn gemaakt. Er moet een nieuwe omgevingsvergunning worden verleend omdat er anders een probleem is. De wereld op zijn kop: de gemeente stelt een plan vast, er wordt een werkelijkheid gecreëerd die niet past binnen het plan, het plan wordt aangepast. Schaamte is gepast en de wethouder trekt terecht het boetekleed aan.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) De PvdA stelde 27 oktober schriftelijke vragen aan b&w over het Paviljoen Deltaplein. Op 20 november kwamen de antwoorden van het college. Omdat die niet duidelijk waren zijn vragen en antwoorden door fractievoorzitter Henk Overbosch geagendeerd voor de commissie Burger en Bestuur van 30 november. GroenLinks had dat met hun vragen ook gedaan.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) De PvdA heeft op 25 oktober een alternatieve en sluitende gemeentebegroting gepresenteerd met de titel “Voorschoten verdient beter”. Noodzakelijk omdat de begroting van B&W een document is waarin boekhouden centraal staat, op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd, kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen en veel voorstellen nauwelijks worden onderbouwd.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) De raad heeft in juni 2013 het bestemmingsplan Deltaplein vastgesteld met een paviljoen van twee verdiepingen: 210 m2 begane grond en 110 m2 eerste verdieping. Totaal 320 m2. Het inmiddels gerealiseerde paviljoen heeft nu ook een forse  kelder en daardoor een oppervlakte voor horeca dat bijna 40 % groter is, 444 m2.
Lees verder...

Voorschoten - Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan ontvangen. De provincie heeft Voorschoten onder financieel toezicht gesteld en eist terecht financieel herstel. In de nieuwe (meerjaren)begroting 2018-2021 komen B&W met ingrijpende voorstellen. Kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen. Op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd. Sommige voorstellen worden nauwelijks onderbouwd. Daarom presenteert de PvdA een alternatieve begroting met als motto: ‘Voorschoten verdient beter!’

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) In de raadsvergadering van 28 september werd het rapport van de Rekenkamercommissie behandeld over de 75 miljoen euro die Voorschoten meer heeft uitgegeven dan ontvangen.  Henk Overbosch, net geïnstalleerd als PvdA-raadslid, gaf aan het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC)  op onderdelen wel te herkennen, maar het eenzijdig te vinden en daardoor onvolledig.
Lees verder...

Voorschoten - Na bijna twaalf jaar raadslidmaatschap voor de PvdA in Voorschoten heeft Jan-Paul Middelburg (42) vanmiddag in een persoonlijk gesprek aan de raadsvoorzitter, burgemeester Bouvy-Koene, laten weten dat hij om persoonlijke redenen stopt met het raadswerk. Als alle wettelijke procedures naar verwachting worden doorlopen, zal Middelburgs opvolger, Henk Overbosch, wellicht al tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september als raadslid geïnstalleerd worden.
Lees verder...