In de periode tussen november 2017 en juni 2018 is de financiële positie van de gemeente Voorschoten verslechterd. Het gaat om een bedrag dat in vier jaar tijd oploopt tot in totaal ruim 2.3 miljoen euro. Dit wordt duidelijk uit de kadernota 2019 die op 12 juli in de gemeenteraad is besproken. Een motie van de PvdA om tot de behandeling van de begroting 2019 geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan, is door de gemeenteraad afgewezen. Alleen  de PvdA stemde voor de eigen motie.

Lees verder...

De gemeenteraad bespreekt binnenkort  twee belangrijke documenten over de financiële positie van Voorschoten. In de voorjaarsnota wordt de begroting over 2018 bijgesteld en in de kadernota worden de hoofdlijnen van een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. We lezen een begroting met tekorten, tegenvallers waar nog geen prijskaartje aan hangt en nieuwe plannen die nog niet zijn begroot. De PvdA maakt zich grote zorgen want Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstappen veroorloven!

Lees verder...

Op 6 juni presenteren VVD, GroenLinks en D66 het nieuwe Voorschotense coalitieakkoord. Onder de mooie titel ´Duurzaam vooruitstrevend´ beschrijft  de nieuwe coalitie haar plannen voor de komende vier jaren. De coalitie straalt veel ambitie uit. De tien prioriteiten in de samenvatting – van meer woningen voor starters en senioren tot financiën - spreken  de PvdA aan, roepen enthousiasme op. Bij het lezen van de uitwerking ontstaan – naast positieve reacties -  veel vragen en twijfels. De financiering van veel plannen is onzeker, een echte financiële paragraaf ontbreekt en teleurstelling ligt op de loer.  

Lees verder...

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een bouwproject aan de Leidseweg-Noord:  het Arsenaal. Niet zomaar een project, maar een proefproject, een experiment.  In plaats van de gemeente die vooraf allerlei randvoorwaarden vastlegt, is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Niersman hierover overlegt met  omwonenden en andere belanghebbenden. Het proefproject moet ‘los laten en versnellen’. In de praktijk krijgt het project  trekken van ‘onduidelijkheid, onzekerheid en vertraging’. In de gemeenteraad van 17 mei stelt de PvdA hierover vragen aan het college van B en W.

Lees verder...

Na de verkiezingen van 21 maart vergaderde de gemeenteraad op 12 april over een advies van twee informateurs. We hebben in de krant kunnen lezen dat VVD, GroenLinks en D66 een formateur hebben benaderd. Ze gaan onderzoeken of ze afspraken kunnen maken over een nieuw coalitieakkoord. Daarnaast is gesproken over een raadsbreed bestuursakkoord. Wat is dat eigenlijk?

Lees verder...

De PvdA kan zich vinden in het advies van de informateurs Kleijweg en Van Vliet om als eerste optie de vorming van een nieuw Voorschotens college van burgemeester& wethouders van VVD, GroenLinks en D66 te onderzoeken. Ook verwijzen beide informateurs naar de breed gedragen wens  om te komen tot een andere bestuurscultuur met meer openheid en een grotere betrokkenheid van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen bij gemeentelijk beleid.

Lees verder...

Het waterschap en de gemeente doen volgens de Vereniging Voorschotense Visserijbelangen (VVB) al jarenlang te weinig aan de kwaliteit van water. Het is zo slecht geworden in Voorschoten dat de vereniging gestopt is met het uitzetten van vis. De vissterfte is groot. Oorzaken zijn geen of weinig doorstroming, ondiep water met veel bagger, riooloverstorten, visonvriendelijk baggeren en maaien. 

Lees verder...

De PvdA bracht de laatste zaterdag van februari een werkbezoek aan het Repair Café in Voorschoten. Commissieraadslid Marjolijn Eshuis: “Al met al is dit een initiatief met alleen maar positieve kanten, zowel in sociaal opzicht als voor het milieu. Ik ben zelf trouw bezoeker vanaf het eerste uur, niet alleen voor mijzelf, maar ik ondersteun hiermee ook mijn ouders, die geholpen zijn met deze kleine reparaties. Ik raad iedereen aan eens een kijkje te komen nemen!”

Lees verder...

Woensdag 19 februari werd de PvdA ontvangen in Foreschate, het zorgcentrum van Topaz aan de Rouboslaan in Voorschoten. André van Zuijlen, gebiedsmanager in Voorschoten gaf een uitgebreid overzicht van de ouderenzorg van Topaz in zowel Vlietwijk als Foreschate en bood een inkijkje in wat er in Voorschoten achter de schermen gebeurt of verbetering behoeft.

Lees verder...

Voorschoten - Het aantal analfabeten, laaggeletterden en digibeten is groter dan velen denken. Volgens het Taalhuis Voorschoten kan 1 op de 10 inwoners onvoldoende Nederlands lezen, schrijven of spreken. Ze hebben moeite zich staande te houden in  onze digitale wereld.

Lees verder...

Voorschoten - De PvdA  wil dat het bestuur van Voorschoten een helder en doorzichtig financieel beleid gaat voeren in de komende jaren. De schulden moeten worden afgelost.  Politieke partijen moeten ophouden met alleen maar te kijken naar de korte termijn. Inwoners moeten transparant te zien krijgen wat ze precies betalen aan de gemeente en waarom.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht PvdA) Voorschotenaren mogen nog niet meepraten over de bestuurlijke toekomst van het dorp. De burgemeester vindt het nu niet nodig en niet verstandig. Nadat door de PvdA is aangedrongen op meer betrokkenheid van burgers sprak de burgemeester: Wij willen dat nu juist niet, want dan wordt het onderzoek normatief.

Lees verder...