De raadsvergadering van 3 oktober 2019 kreeg een mooi einde. Uiteindelijk werd unaniem ingestemd met een motie ingediend door de PvdA en ondersteund door de hele oppositie om voorlopig geen besluiten te nemen die leiden tot meer horeca in de Voorstraat. Eerst moeten de effecten worden afgewacht van de maatregelen die het evenwicht moeten herstellen tussen het wonen, het werken en het recreëren in deze straat.

Lees verder...

Voorschoten wil historisch en bruisend zijn, groen en ondernemend. Als we het dorp binnen komen zien we  op borden: `Historisch Voorschoten`. Met de Voorstraat als historische kern. Een prachtige straat en een straat met heerlijke terrassen. Een straat waar horeca-ondernemers en bewoners zoeken naar de balans tussen wonen, werken en recreëren. Maar kan dat wel samengaan, dat bruisen, dat plezierige wonen met behoud van het historische karakter?  

Lees verder...

In Voorschoten is veel discussie over het plan van het college van B&W om het Ambachts- en Baljuwhuis te  verkopen. Dit historische pand zou verkocht worden aan de zittende huurder indien die een marktconform bod uitbrengt. Naar verluid krijgt het pand dan een horeca- en hotel bestemming met - volgens de tekeningen - een conferentiezaal annex bijeenkomstruimte.

Lees verder...

Op 28 juni presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. ‘ ‘Realistisch en  geruststellend’, zo luiden commentaren. Anderen vinden het onvoldoende ambitieus. In Voorschoten is het coalitieprogramma  van GroenLinks, D66 en VVD  wel degelijk ambitieus. Voorschoten zou zelfs  in 2030 energieneutraal moeten zijn. ‘Een mooie belofte, maar we zien nog weinig daadkracht van dit college’, aldus Ad de Graaf (PvdA).

Lees verder...

“Gemeente Voorschoten presenteert jaarrekening 2018 met een overschot“, kopte een Voorschotense krant op 23 mei 2019. Volgens het college is minder uitgegeven dan begroot waardoor er maar liefst 1.8 miljoen euro overblijft. Maar klopt dit positieve beeld wel?  Na zorgvuldige bestudering van de jaarrekening constateert de PvdA dat het college van B&W zich rijk rekent. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is niet 1.8 miljoen positief, maar bijna 8 ton negatief!

Lees verder...

In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en VVD wordt beloofd dat er tenminste 25% nieuwe  sociale huurwoningen komen. Toen de PvdA op 23 mei vragen stelde over de nieuwbouw in Starrenburg III bleek dit een loze belofte. “B&W en coalitie spelen mooi weer, de daden spreken andere taal”, aldus Ad de Graaf (PvdA-fractievoorzitter).

Lees verder...

Tijdens een commissievergadering op donderdag 14 maart is uitgebreid stilgestaan bij een nieuwe woonvisie van de gemeente. Ad de Graaf van de PvdA kwam met het voorstel om bij ieder  nieuwbouwproject tenminste 25 % goedkope sociale huurwoningen te bouwen. Als kan worden aangetoond dat dit echt niet kan, dan stort de projectontwikkelaar een bedrag in een fonds sociale woningbouw. Dit fonds wordt vervolgens weer aangewend om ergens anders in de gemeente sociaal te kunnen bouwen. Wethouder Cramwinckel was positief over dit voorstel en beloofde dat het college hier serieus naar zal kijken.

Lees verder...

Door mijn werk bij de Verenigde Naties en diverse ontwikkelingsorganisaties in onder meer India, Pakistan en China, weet ik hoe belangrijk het is dat je gehoord wordt, dat je mee kan doen in de samenleving. Conflicten in die landen zijn vaak terug te voeren op achterstelling van groepen. Denk aan de moslim- en christelijke minderheid en de kastelozen (Dalits) in het hindoeïstische India. Zij zijn veroordeeld tot de minst aantrekkelijke banen, de hogere kasten kijken stelselmatig op hen neer. Dat raakt aan je waardigheid als mens. Hoe mooi is het om te zien dat na veel investering Dalit vrouwen nu hun rechten kennen en zich durven uit te spreken. Een aantal heeft zich verkiesbaar gesteld voor het lokale bestuur en maakt inmiddels deel uit van de gemeenteraad.
‘De boel bij elkaar houden’

Lees verder...

“Als het om wonen gaat, zijn er hier geen kansen voor jongeren. Ik moet gewoon weg!” Aldus een jonge Voorschotense in september in een commissie van de gemeenteraad. In vergelijking met omringende gemeenten heeft Voorschoten weinig sociale huurwoningen. Ook zijn de sociale huurwoningen duurder dan elders. “Helaas zijn de nieuwe plannen van het college boterzacht”, aldus Ad de Graaf van de PvdA. “Veel hardere afspraken zijn nodig om meer betaalbare woningen te bouwen voor jongeren, starters en gezinnen met een jaarinkomen tot €35.000”.

Lees verder...