“De overheid raakt steeds verder uit het zicht van burgers. Vaak zie je dat enkele gemeenten samen een organisatie opzetten die het werk uitvoeren Of dat  dienstverlening wordt overgeheveld naar particuliere instanties. Decentralisatie, de overheveling van taken van het rijk naar lagere overheden,zoals gemeenten zou de afstand tussen burger en overheid moeten verkleinen.

Maar het omgekeerde gebeurt vaak. En de burger krijgt zo steeds meer een overheid die hij niet meer kent”. In de recente raadsvergadering citeerde Cees Bremmer enkele recente  uitspraken van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, die zijns inziens voor iedereen tot nadenken stemmen. Ook al geldt dit wellicht niet voor Voorschoten,maar het gevaar van een  steeds sterker anonieme overheid met spaarzaam menselijk contact, is iets wat de Ombudsman terecht signaleert,aldus Bremmer.

Door fusies, constructies als gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen wordt het voor burgers vaak lastiger met zijn eigen lokale overheid in direct contact te komen. Op meerdere beleidsterreinen zie je dat,ook in de zorg zie je dat soms.

Bremmer  wees op deze trend in de bestuurlijke rondvraag van de recente raadsvergadering. Dit n.a.v. berichtgeving  in de regionale media, zoals het Leidsch Dagblad, over een vader die in honger- en dorststaking was gegaan uit protest tegen een omgangsregeling van jeugdzorg. Hoewel de gemeente formeel geen partij is in deze zaak, vroeg Bremmer het College hiervoor niettemin indringend de aandacht. Burgemeester Bouvy-Koene maakte in reactie hierop duidelijk,dat zij in deze zaak buitengewoon alert was en is en de ontwikkelingen in dit protest nauwgezet volgde.

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....