Op 8 november besprak de gemeenteraad de begroting in de jaarlijkse Algemene beschouwingen. De ontwikkelingen in 2019 zijn besproken daarnaast kwamen ontwikkelingen in de jaren daarna aan bod. Het CDA diende vijf moties in.

Financiële middelen voor het openhouden van zwembad het Wedde
De eerste motie ging over de financiële dekking voor het openhouden van het zwembad, want het open houden van Het Wedde is prioriteit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar hebben tenslotte alle politieke partijen  uitgesproken voor de instandhouding van zwembad Het Wedde te zijn.

Uit het uitgebrachte  rapport van de Taskforce ‘zwemmen in Voorschoten’ blijkt dat het zwembad een duidelijke maatschappelijke functie vervult en jaarlijks een bovengemiddeld aantal bezoekers ontvangt. Ook wordt bevestigd dat het beheer bij Sportfondsen in goede handen is.

Uit de begrotingsstukken blijkt zwembad dat Het Wedde in 2023 in financiële zin zal zijn afgeschreven en dat vanaf 2023 een bedrag van € 318.000,- aan kapitaallasten vrijvalt in de begroting. Via een motie vraagt het CDA de vrijvallende kapitaallasten van het zwembad vanaf 2023 aan te wenden voor het openhouden van het zwembad. Deze nieuwe informatie is bevestigd door de wethouder en wordt nu meegenomen naar de kadernota die in het voorjaar wordt vastgesteld.

Onderzoek naar de mogelijkheid van een Multi functioneel  gebouw op de locatie Kruispunt
De tweede motie vraagt het CDA het college de raad in 2019 een brede businesscase voor te leggen. Hieruit moet blijken op welke locatie een optimaal maatschappelijk  en duurzaam rendement kan worden behaald voor wat betreft de investering in c.q. de realisatie van een bibliotheek en filmzaal en bijbehorende functies.  

 

 

In de begroting staat dat het huidige college van burgemeester en wethouders inzet op het uitbreiden van het gebouw van onze huidige bibliotheek.  Het CDA vraagt zich af of dit de beste oplossing is, met het meeste maatschappelijke rendement.  

Om een dergelijke beslissing afgewogen te nemen vindt hetCDA het  nodig een vergelijk te maken tussen de kosten van realisatie van een nieuwe Multi functionele accommodatie in het centrum (locatie kruispunt) en  verbouw/uitbreiding van het huidige gebouw van de bibliotheek. Onderdeel van de afweging is ook dat een nieuw gebouw duurzaam kan worden gebouwd en over 40 jaar in plaats van 20 kan worden afgeschreven. En dan hebben we het nog niet eens over kansen en mogelijkheden die nieuwbouw heeft ook wat betreft mede gebruik en kostendragers. Het zou prachtig zijn als Voorschoten bij het ‘inleveren’ van het Cultureel Centrum een gebouw met veel mogelijkheden terug krijgt.

Het college heeft hierbij aangegeven dat ze ver op weg zijn met de plannen rond de verbouwing van het oude Bibliotheek gebouw en niet enthousiast zijn. CDA heeft de motie aangehouden om een verdere discussie in de commissie Burger en Bestuur te kunnen voeren.

Zorgen dat bij de 4 jaar lang durende aanpassing van het Lammen Schans de verkeersdoorstroming niet verder verslechterd
 De derde motie vraagt om inzet van het college om te voorkomen dat tijdens de 4 jaar durende verbouwing van de Lamme Schans een nog grotere verkeerschaos ontstaat. Het CDA vindt dat dit bij het aanbesteden van het werk dit een belangrijke voorwaarde is.  Deze motie is overgenomen en zal dus uitgevoerd worden.

Voorrang voor Voorschotense jongeren/starters en ouderen op een woning in Voorschoten
In de vierde motie roept het CDA het college op om zich sterk te maken om voorrang te bewerkstelligen voor Voorschotense jongeren/starters en ouderen in de Regionaal Huisvestingsverordening  bij het toekennen van sociaal huur en sociaal koop woningen/appartementen in nieuwbouw projecten in de gemeente Voorschoten.  Deze motie is eveneens overgenomen en zal dus uitgevoerd worden.

Maak haast met de ontwikkeling van de 3 woningbouwlocaties Moeder Godskerk, Cultureel Centrum en Kruispunt
De vijfde motie dwingt het  college tempo te maken met de ontwikkeling van de zekere bouwlocaties. Het CDA vindt dat woningbouw op de genoemde locaties kan worden bespoedigd door in een vroeg stadium te beginnen met het vaststellen van een startnotitie met de richting die met een nieuw op te stellen ontwerpbestemmingsplan wordt ingeslagen. Begin 2019 moet er een startnotitie moet zijn waarin de kaders voor een nieuw ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen.
We moeten meters maken. De vraag naar woningen is zo groot, dat niet langer gewacht kan worden. Ook deze motie is overgenomen en wordt uitgevoerd.

Duurzame geluidswal A4
Het CDA heeft verder het college gevraagd om bij de Provincie Zuid Holland de mogelijkheid voor te leggen een duurzame geluidswal te bouwen lang de A4. De geluidswal zou zonnepanelen kunnen bevatten waarmee de A4 bijvoorbeeld kan worden verlicht. Een duurzame geluidswal zou mogelijk via andere gelden, in het kader van de energietransitie, kunnen worden aangelegd. In de gesprekken met de Provincie en Rijkswaterstaat  zal de wethouder dit CDA idee meenemen als suggestie.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....