De VVD Voorschoten heeft sinds de afgelopen verkiezingen mede aangepakt: een compleet nieuw subsidiebeleid, nota schuldenbeheersing, opzet van een brede welzijnsorganisatie en start uitvoering van het centrumplan. Een aantal van deze zaken richt zich op het beheersbaar maken en houden van de kosten.

In deze lijn wordt er onder andere gewerkt aan het vaststellen van een accommodatie beleid. We werken aan verbeterde afvalscheiding om onze afvalkosten te verminderen en er worden acties ingezet in de preventieve sfeer om de instroom in de tweedelijns jeugdzorg te verminderen. Een actief en fris bestuur dus, zakelijk waar dat moet maar ook sociaal sensitief, wij zijn dan ook trots als VVD Voorschoten daar aan bij te dragen.

Ten aanzien van het onontkoombare deel van verhoogde kosten voor jeugdzorg, CAO’s en gemeenschappelijke regelingen blijft de VVD zeer scherp op afzonderlijke, specifieke kosten. Door preventief te handelen kunnen we voorkomen dat jongeren in dure zorgtrajecten terecht komen, bijvoorbeeld door de komst van een jeugd preventiemedewerker.
Voor verdere analyse en beheersing van kosten zullen we soms tot in detail moeten zoeken naar in vergelijking met andere gemeenten extra dure uitgaven.

Wat veiligheid en handhaving betreft maken we een duidelijke keuze extra geld te reserveren voor handhaving door meer BOA’s in dienst te nemen. Door onvoldoende handhaving zijn in meer of mindere mate zaken ongewenst buiten de regels om tot werkelijkheid verworden. De extra BOA’s zullen dus niet alleen maar parkeerboetes uitschrijven, het gaat hier bijvoorbeeld ook om handhaving van vergunningen.
De bereikbaarheid van ons dorp is langer een punt van zorg. Bij de verbouwing van het Lammenschansplein dient de doorstroming op peil te blijven. Het zou ook erg ongelukkig zijn als deze werkzaamheden tegelijk plaatsvinden met de aanpak van de N14 bij Leidschendam, want aan twee kanten het dorp op slot zetten wordt teveel voor onze forenzen en ondernemers, de VVD heeft hiertoe extra aandacht gevraagd.

De komende jaren gaan we verder met de aanpak van grote delen van ons riool. Noodzakelijk omdat er echt vervanging nodig is, we pakken dit doelmatig en risicogestuurd aan waarbij grote zaken in samenwerking zullen gaan met het Hoogheemraadschap.
Bij het bouwen van nieuwe woningen zal een vast deel sociale bouw zijn maar ook voldoende ruimte komen voor betaalbare woningen naar behoefte zodat er doorstroming op gang komt. In deze ontwikkeling speelt de accomodatienota een belangrijke rol. Woningen ook voor specifieke doelgroepen, scholen, bibliotheek, multifunctionele ruimten voor verenigingen zullen allen samen handig gecombineerd moeten worden op verschillende locaties. Dit is nog een aardige legpuzzel waarbij ideeën van iedereen welkom zijn.
Wat het het zwembad steunt de VVD de lijn waarbij de gemeente meer grip pakt op de exploitatie de komende 5 jaar. In die tijd zullen we dan een keuze maken wat er definitief gebeurd, waarbij een optie als commerciële clustering van sportfaciliteiten rond een zwembad mogelijk zou kunnen zijn.
De VVD geeft ten aanzien van het ouderenbeleid graag 2 speerpunten mee, te weten eenzaamheidsbestrijding en het tegengaan van financieel misbruik. Daarnaast vinden wij dat er een grotere stimulans mag zijn om leer-werk trajecten te bieden. Zowel jongeren, zij-instromers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we zo betere kansen en perspectief op werk.

De VVD Voorschoten steunt de beschreven lijn van de kadernota waarlangs de komende begroting kan worden opgesteld.

 
Back To Top