Binnenkort zal de Voorschotense gemeenteraad een besluit nemen over een nieuw Integraal Waterketenplan (IWKP). In dit plan staat beschreven hoe we de komende jaren omgaan met uitdagingen als grondwateroverlast, kwaliteit van het oppervlaktewater, baggeren en het onderhoud van het riool. Het voorstel zoals het er nu ligt stelt voor om het huidige beleid actief voort te zetten.

Dat betekent dat er in eerste instantie wordt ingezet op onderhoud en geplande vervanging van het riool inclusief stapsgewijze scheiding van afval- en hemelwater. Een goede zaak, vindt de VVD, want een goed functionerend rioolsysteem is de basis voor de hele waterketen.

Momenteel zijn de gemeente Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Rijnland bezig met uitgebreid onderzoek. Hieruit moet blijken op welke manier de centrale afvoer van Voorschotens afvalwater naar de zuiveringsinstallatie kan verbeteren. De VVD is blij met deze ontwikkeling. Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “De VVD vraagt al langere tijd aandacht voor dit knelpunt, wat van grote invloed is op onze eigen waterhuishouding. Op ons verzoek heeft het waterschap aan de commissie WRG een uitgebreide toelichting gegeven over hun visie op het waterketen en het onderzoek dat nu loopt over te nemen maatregelen in samenwerking met onze gemeente. Het is goed dat we op dit complexe dossier nu meer helderheid hebben gekregen.”

Eventuele maatregelen die door het waterschap worden genomen zijn direct en van grote invloed op de waterketen, en dus ook de waterkwaliteit, van Voorschoten. Tijdens de commissievergadering WRG is afgesproken dat de uitkomsten van het onderzoek worden afgewacht, zodat deze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming over nog aanvullende, zogeheten robuuste maatregelen. “Extra maatregelen namelijk zijn erg duur en het is de vraag of ze wel echt nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering, wateroverlast en ecologie het hoofd te bieden. Het kan zeer goed mogelijk zijn dat het voorgestelde huidig beleid van de gemeente en de te nemen maatregelen door het waterschap tezamen voor die uitdagingen al ruim voldoende zijn,  aldus Lavrijsen. In ieder geval kunnen we zo als gemeenteraad een veel betere afweging maken, de VVD is daar blij mee want dit is niet de enige financiële uitdaging die ons te wachten staat.”

 
Back To Top