Donderdag heeft de VVD Voorschoten schriftelijke vragen ingediend richting het college van burgemeesters en wethouders van Voorschoten met betrekking tot het gebruik maken van rijksgelden voor het inzetten van een sportformateur en de vorming van een lokaal gemeentelijk sportakkoord.

De komende drie jaar wordt er namelijk 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sproten en bewegen.

Sportformateur
Iedere gemeente kan vanaf afgelopen week 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt Minister Bruno Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden. Als mooie voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: de samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en sportaanbieders om motorische testen af te nemen bij kinderen en de samenwerking tussen buurtsportcoaches en gemeentelijke sporthallen om buurtbewoners meer te laten sporten.

Planning
Het enthousiasme onder gemeenten om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan blijkt groot. De verwachting is dat eind 2019 in veel gemeenten een lokaal sportakkoord is gesloten. Dan kunnen de sportverenigingen samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de basisschool aan de slag om hun ambities op het gebied van sporten en bewegen te gaan realiseren. Hierbij kunnen gemeenten desgewenst ook de verbinding leggen met de lokale uitvoering van het nationale preventieakkoord onder andere door aandacht te geven aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Paul de Bruijn van de VVD Voorschoten ziet een duidelijke kans voor het beleid in onze gemeente. Het opstellen van een lokaal sportakkoord stimuleert dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid krijgt mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Daarnaast draagt het inzetten van een sportformateur bij om (sport)verenigingen, commerciële sportorganisaties, scholen, gemeente, gezondheidsinstellingen, jeugd- en ouderenzorg, et cetera dichter naar elkaar toe te brengen en meer en efficiënter met elkaar samen te laten werken. Dit zorgt voor een beter aanbod en betere afstemming van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd en ouderen. Het gebruik maken van middelen vanuit het rijk voor deze sportformateur, draagt ook nog eens bij aan de plannen in het coalitieakkoord 2018-2021, zoals het stimuleren van de vorming van een koepel van Voorschotense verenigingen en organisaties en het stimuleren van meer samenwerking bij verengingen en gezondheidsorganisaties. Het kan ondersteunen bij het vinden van meerdere samenwerkingen en kostendragers rondom zwembad het Wedde en ook bij het ingaan van het nieuwe subsidiebeleid, waarbij de gemeente selectiever om zal moeten gaan met subsidiegeld, kan dit een steuntje in de rug betekenen voor de verengingen die minder fondsen krijgen.

 
Back To Top