Voorschoten - ingezonden - De gemeenteraad van Voorschoten heeft woensdagavond jl. gesproken over het voorstel van de burgemeester om het financieel herstelplan uit te stellen. De VVD heeft samen met de andere partijen het voorstel gesteund. Het huidige voorstel was te weinig uitgewerkt en brengt teveel schade aan Voorschotense voorzieningen, zoals het zwembad. Het voorstel veroorzaakte ook teveel onrust bij onze inwoners. Het voorstel bevat geen plannen voor een betere organisatie van gemeentelijke taken of het versterken van onze bestuurskracht. Hiermee waren we verder van een oplossing geraakt. Dit moet dus anders. Ook komt er de komende maanden nog veel financiële informatie, zoals de resultaten van de begrotingsscan. De VVD heeft er daarom voor gepleit om meer tijd te nemen om een evenwichtig herstelplan te schrijven.

Moderne gemeente
Uitstel betekent dat we goed kunnen nadenken hoe het herstelplan kan bijdragen aan een moderne gemeente Voorschoten en breder draagvlak heeft in ons dorp. In Voorschoten zijn we teveel bezig met wat we willen behouden, en te weinig met wat we willen bereiken. De VVD wil de komende maanden dat de gemeenteraad daarover discussie voert. Wat willen we bereiken voor onze inwoners en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Dat moet ook de basis zijn voor het versterken van onze bestuurskracht. Is het beter voor Voorschoten om samen te werken met Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Leiden of zelfstandig verder te gaan? En in welke vorm? Die vragen moeten we de komende maanden met elkaar beantwoorden. Die antwoorden dienen ook als uitgangspunt voor het vervolg van het herstelplan en de gesprekken met omliggende gemeenten.

Onderzoek Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie wordt gevraagd een historisch onderzoek te doen naar de financiële rapportages. Dit geeft ons de kans om te leren van fouten uit het verleden. Een belangrijke oorzaak van de huidige financiële situatie is dat Voorschoten altijd te weinig gespaard heeft voor noodzakelijke vervangingen. Nu leggen we gelukkig wel spaarpotjes aan voor het toekomstige openbaar beheer. Dat zorgt nu voor een grote financiële druk, maar op de langere termijn hebben wij en onze kinderen daar profijt van, omdat we ze niet met grote financiële verplichtingen opzadelen.

Herstelplan vraagt lef en leiderschap
Voorschoten kreeg in het bestuurskrachtonderzoek het verwijt dat ze geen keuzes kan maken. Dat verwijt klopt deels wel. Veel moeilijke discussies heeft de gemeenteraad voor zich uitgeschoven. Dat is jammer en daar hebben we nu last van. Nu hebben we de kans om met een goed en evenwichtig herstelplan de financiën meerjarig te herstellen en op orde te brengen. Maar linksom of rechtsom zal het herstelplan wel maatregelen bevatten die pijn doen en tot onvrede bij bewoners leiden. Meer tijd geeft rust en ruimte om de maatregelen uit te werken en voldoende draagvlak te zoeken. Uitstel mag echter geen afstel worden. De gemeenteraad zal uiteindelijk lef en leiderschap moeten tonen om het juiste herstelplan aan te nemen. En laten we vooral weer bouwen aan zelfvertrouwen en trots op ons dorp.

 
Back To Top