Omgevingswet is opgave voor Voorschoten en Wassenaar
Voorschoten / Wassenaar – De gemeenten Voorschoten en Wassenaar trekken samen op richting de implementatie van de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting medio 2019) die de ruimtelijke ontwikkeling moet vereenvoudigen.
 
De colleges van beide gemeenten zonden vorige week een nagenoeg identieke informatiebrief naar de gemeenteraden ter lezing tijdens het zomerreces. In de brief wordt gesteld dat Voorschoten en Wassenaar, na de decentralisering van het sociale domein, met de invoering van de Omgevingswet opnieuw te maken krijgen met “een complexe opgave”.    
 
Eind juni was er al een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar over de nieuwe omgevingswet en dat was zeker niet de laatste. Zo is afgesproken om voor de volgende meeting van beide raden het Hoogheemraadschap van Rijnland uit te nodigen, om nu eens van iemand anders te horen wat de vermindering van het aantal vergunningen, één van de beoogde voordelen van de nieuwe  Omgevingswet, in de praktijk betekent.
 
Zowel Voorschoten als Wassenaar hebben inmiddels ieder een eigen geactualiseerde Structuurvisie, die in beide dorpen de basis gaat vormen voor het eigen Omgevingsplan dat de gehele gemeente omvat en in de plaats komt van de afzonderlijke bestemmingsplannen voor deelgebieden.
 
De nieuwe Structuurvisies, die van Voorschoten werd afgelopen maart door de gemeenteraad vastgesteld, zijn een product van de gezamenlijke Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).  “Het zou mooi geweest zijn om één structuurvisie te maken voor beide gemeenten, maar dat is niet haalbaar. We hebben nu eenmaal te maken met twee colleges en twee raden , die ieder hun eigen aandachtspunten hebben”, zo tekende Station Duivenvoorde, het personeelsorgaan van de WODV ruim een jaar geleden op van de twee ambtenaren die toen al geruime tijd samenwerkten aan de actualisering van de structuurvisies van Voorschoten en Wassenaar.  
 
Na de zomer zijn er niet alleen “gezamenlijke momenten” van de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar. Beide gemeenten gaan zich afzonderlijk buiten over hun eigen ruimtelijke “ambities” waarmee ze de nieuwe Omgevingswet straks willen verwelkomen.
 
De kleur groen zal daarbij in beide gemeenten zonder twijfel de hoofdschakering in hun kleurenpalet gaan vormen. Daarnaast zal men toch ook kleur moeten bekennen als het gaat om de ontwikkeling van bepaalde locaties die daardoor een meer of minder ingrijpende verandering zullen ondergaan.
 
In Voorschoten staat onder andere een verdere uitbreiding van Starrenburg en de nodige ontwikkelingen in het Voorschotense deel van de Duivenvoordecorridor op het programma. In Wassenaar broeit onderhuids al een discussie over een mogelijk laatste, forse uitbreiding in noordelijke richting, in een voormalig bollengebied, ook al voorziet de geactualiseerde structuurvisie tot 2025 slechts in inbreidingslocaties. Een staaltje pure grondpolitiek. Een tak van sport met grote belangen die, de Duivenvoordecorridor in Voorschoten en de toekomstige bebouwing van voormalig marinevliegkamp Valkenburg bij Wassenaar tonen dat aan, grotendeels buiten de openbaarheid wordt beoefend.
 
Tekst: Jos Knijnenburg