GroenLinks: verdriet en vreugde in de raad
Voorschoten - (persbericht) In de raadsvergadering van 6 juli heeft de fractie van GroenLinks een laatste poging gedaan om de raad ervan te weerhouden het bestemmingsplan Roosenhorst vast te stellen. Dit plan voldoet volgens de fractie niet aan de voorwaarden van het bestuursconvenant van 2008, omdat het een grotere oppervlakte bebouwing mogelijk maakt dan destijds was afgesproken.
 
Raadslid Fer von der Assen wees erop dat de gemeente het risico loopt dat de bouw van de geplande woonwijk door juridische procedures op zijn minst ernstig kan worden vertraagd met alle financiële gevolgen van dien. Ook de fracties van D66 en de SP spraken zich uit tegen het raadsvoorstel. De dag voor de raadsvergadering hadden 13 natuur- en milieuorganisaties nog in een brief aan de raad verzocht de vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen totdat de mogelijkheid van een andere invulling van de bebouwing voldoende diepgaand zou zijn onderzocht. Ondanks deze pleidooien ging een meerderheid van VVD, CDA, ONS en PvdA akkoord met het raadsvoorstel en maakte zo de weg vrij voor bebouwing van de van de nu nog redelijk open en groene corridor. GroenLinks is zeer bezorgd over de aantasting van de groene zones rondom Voorschoten door woningbouw en wegenaanleg.
 
Verheugd is de fractie over het besluit om als gemeente te gaan deelnemen aan het Energieakkoord van Holland Rijnland. In dit akkoord is de ambitie opgenomen om in 2050 in de 14 gemeenten van de regio energieneutraal te zijn. Tussendoelen voor 2025 zijn een serieuze reductie van het energieverbruik (2,5 PJ minder energie dan in 2014) en een forse toename van duurzame energieopwekking (2,5 PJ door zonne- en windenergie). Vanuit de reserve Duurzaamheid stelt Voorschoten ruim € 38.000 beschikbaar aan Holland Rijnland voor de uitvoering van het akkoord in de periode 2017-2018. Met het ondertekenen van dit akkoord laat de gemeente zien dat ook voor Voorschoten de energietransitie een topprioriteit is. De fractie is blij met de toezegging van wethouder Daan Binnendijk dat de gemeente op alle onderdelen van het akkoord een actieve deelnemer zal zijn in het uitvoeringstraject.
 
Redelijk tevreden is de fractie met het besluit over de kadernota 2017 oftewel het financieel herstelplan. Het college had de raad voorgesteld om geen bezwaar uit te spreken tegen het herstelplan, dat niet wezenlijk verschilde van de versie die in maart voor veel ophef onder de bevolking had gezorgd. Dat ging GroenLinks veel te ver. Fractievoorzitter Monique Lamers wees erop dat de provincie in de onlangs gepubliceerde begrotingsscan had laten zien dat het probleem in Voorschoten niet zozeer zit in de uitgaven voor subsidies en voorzieningen als zwembad en bibliotheek, maar meer in de uitgaven voor infrastructuur en bestuurskosten. Ook bepleitte zij dat wordt onderzocht of de gemeente de inkomsten kan vermeerderen door verhoging van de OZB-belasting voor niet-woningen en het invoeren van parkeerbelasting. Na een uitvoerige discussie werd tot tevredenheid van GroenLinks een nieuw tekstvoorstel van de burgemeester goedgekeurd, dat inhield dat het college de komende maanden gaat onderzoeken hoe de uitgangspunten van het herstelplan kunnen worden uitgewerkt en daarbij ook de aanbevelingen van de provincie in de begrotingsscan zal meenemen. Ook gaf het college aan dat gedurende de zomermaanden bij diverse gelegenheden de bevolking betrokken zal worden bij de ideeënvorming over het herstelplan. Uiteindelijk zal het resultaat van dit alles in oktober worden gepresenteerd in de nieuwe begroting 2018.