Nieuw schetsplan Beresteijn met kleiner bouwprogramma
Voorschoten – Het nieuwe schetsplan van ontwikkelaar Amvest voor de herontwikkeling van het landgoed Beresteijn omvat een kleiner bouwprogramma dan de versie uit 2015. Naast het bestaande hoofdgebouw dat een zorgfunctie krijgt, voorziet het nieuwe plan in de realisatie van drie appartementengebouwen op het terrein. De nieuwbouw betreft woongebouwen met uiteenlopende hoogtes van 2,3 en 4 bouwlagen met een kap.
 
De nieuwbouw past weliswaar qua bouwmassa binnen het geldende bestemmingsplan Landgoederen en Sportvelden, doch een woonfunctie is in strijd met de maatschappelijke functie die de locatie in planologische zin heeft. De nieuwe zorgfunctie van het hoofdgebouw, past wel geheel in het bestemmingsplan.
 
Het nieuwe schetsplan voor Beresteijn dat afgelopen februari door Amvest bij de gemeente Voorschoten werd ingediend, gaat voor wat betreft de nieuwbouw uit van de bouw van in totaal “circa 45 appartementen”, zo blijkt uit de Startnotitie Bestemmingsplan Herontwikkeling Beresteijn 2017 die komende donderdag wordt besproken in de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen.
 
De Startnotitie zal na vaststelling door de gemeenteraad het uitgangspunt worden voor de opstelling van een voorontwerp-bestemmingsplan.
 
Ontwikkelaar Amvest heeft, gebruikmakend van de mogelijkheid die de Wet op de ruimtelijke ordening daartoe biedt, de gemeente Voorschoten verzocht gebruik te mogen maken van de zogeheten coördinatieregeling, waarbij de procedure voor de omgevingsvergunning meeloopt met die van het bestemmingsplan.
 
Dat coördineren heeft naast voor- ook nadelen. Het levert tijdwinst en de bestemmingsplanprocedure gaat pas van start als het bouwplan voldoende is uitgewerkt. Dat betekent dat voor de omwonenden dan ook direct duidelijk is hoe het bouwplan eruit komt te zien. Een nadeel voor de belanghebbenden is dat er maar één moment is om te reageren. Er worden immers geen twee procedures achter elkaar doorlopen, maar één procedure.
 
Een saillant punt omdat juist na de vele kritiek op het plan uit 2015, er nu een aangepast plan met een kleiner bouwprogramma ligt. “Gebaseerd op tal van gesprekken met omwonenden over hun zorgen en belangen”, aldus het begeleidende raadsvoorstel. B en W kunnen daarin uiteraard niet uitsluiten dat er alsnog zienswijzen tegen het plan volgen. Eventuele bezwaren op één van de onderwerpen, kan ook een ander besluit torpederen.
 
De nieuwbouw op landgoed Beresteijn zal overigens niet voor een deel uit sociale woningbouw komen te bestaan. De Woonvisie biedt daarvoor ruimte. In het raadsvoorstel wordt uitgelegd dat in dit geval het percentage “sociaal” wordt vervangen door een percentage “zorg”. Een sociale component op het landgoed Beresteijn is wellicht dat het park buiten de private terreinen tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk zal zijn. 
 
Tekst : Jos Knijnenburg